Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu
(Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów
obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.)

………………………
4msklep.pl


 

Postanowienia Ogólne


 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego 4msklep.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Właścicielem serwisu jest P.W. Mariusz Rożkowski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Olimpijskiej 8 o numerze NIP: 6291808513 Regon 240127269, dalej zwanym „Sprzedającym”.

 

- organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza
- adres poczty elektronicznej: msklep@onet.pl
- nr telefonu: 507 099 970

 

 

Niniejszy Regulamin zawiera:


§1 Określenie zakresu działalności

 


§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień


§4 Tryb postępowania reklamacyjnego


§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych


§6 Postanowienie Końcowe

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 

Sprzedającym należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

 

§1 Określenie zakresu działalności

 1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci:

  - Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

  - Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

  - Szczegółowe ceny i koszty wysyłki znajdują się każdorazowo przy zdjęciach konkretnych produktów,

   

 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym


 

 1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając
  z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.


 

 

1
 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
  z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
  z Serwisu.


 

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

 

 1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie


  serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem


  VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub


  wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci

- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

- telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce


Kontakt.

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

 2. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

 3. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej,


  paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do


  wystawienia odpowiedniego dokumentu.

 4. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w

  formularzu zamówienia adres.

 5. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania


  rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4


  niniejszego regulaminu.

 6. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w


  ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 7. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu


  formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie


  o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres:

  msklep@onet.pl

   

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego


oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

 1. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca


  konsumentowi niezwłocznie,
  lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o


  odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
  koszt przesyłki produktu do


  konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

 2. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył


  konsument,
  chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego


  z żadnymi kosztami.

 3. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć


  koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w


  sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia


  oferowany
  przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych


  przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu


  drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub


  przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

 6. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których


  zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących


  zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

 

 

 

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji


  towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail:
  msklep@onet.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: 42-520 Dąbrowa Górnicza,


  Olimpijska 8


 

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

   

 • imię i nazwisko

 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

 • przedmiot reklamacji

 • przyczynę reklamacji

 • podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)


 

 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

 

 1. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu


  reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

 

 1. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub


  wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.


 

 1. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 

 1. Użytkownik będący konsumentem ma  również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu


  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych,


  składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:


  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych


 

 1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.4msklep.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html

   

 


 

§6 Postanowienie Końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin https://www.4msklep.pl/regulamin-pm-11.html


 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.


 

 1. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

 1. Konsument posiada możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje można znaleźć u swojego lokalnego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub pod następującymi adresami stron:


 

- http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

- http://ezakupy.uokik.gov.pl/

- https://uokik.gov.pl/


 


 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl